Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Александър Малинов” № 23, ЕИК: 202458272

Регистриран Туроператор, рег. № 5079 Регистриран Турагент, рег. № 3939

1.Записване за пътуване

1.1.Записването е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване и внасяне на депозит.

2.Визи

2.1.За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в съответствие с изискванията на консулската служба, ТУРОПЕРАТОРА ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.Издаването на визи за съответната държава е в компетенциите единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

3.Цени и плащане.

3.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметките на ТУРОПЕРАТОРА.

3.2.Депозит. Ако не е упоменато друго в договора, размерът на депозита е 30% от общата цена и се заплаща на датата на сключване на договора.3.3. Окончателно плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ 7 дни преди датата на пътуване.

3.4. Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев, щатски долар/лев на БНБ.

3.5. Увеличение на цената е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава”евро/лев, щ.долар/лев, установен от БНБ 20 дни преди деня на пътуването.

4. Права и задължения на страните.

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

4.1.1.Да предостави туристически услуги, в съответствие с условията, описани в договора за организирано пътуване и настоящите общи условия и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.1.2.Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Помощ при пътуване в чужбина” за пътуванията извън страната в стандартните условия на Дженерали Застраховане АД и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица по застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” преди началото на пътуването.

4.1.3.По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването, за негова (на ПОТРЕБИТЕЛЯ) сметка.

4.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3.Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97, ал. 1 от ЗТ със ЗАД „Алианц България“ с адрес: София 1504, бул. „Княз Дондуков” 59, полица 13160143000000008 с дата на изтичане 22.01.2015 г.. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4.Потребителят се задължава:

4.4.1.при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /лична карта, задграничен паспорт/, валидни и оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

4.4.2.Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.4.3.Да заплати в пълен обем и в установените в сключения между ТУРОПЕРАТОРА и Потребителя договор, срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4.Да спазва законите на страните, които посещава.

4.4.5.Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

4.5.1. В срок до 21 дни преди датата на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от договора без да дължи неустойки и обезщетения.

4.5.2. В срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по съществуващия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на …………….лева. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.10.1 

4.5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетения, ако не му бъде предоставен застрахователната полица (копие) или сертификат (оригинал).10.2 Отказът става в писмена форма пред ТУРОПЕРАТОРА или АГЕНТА не по – късно от 3 дни преди отпътуването.

5.Отговорност на страните:

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по сключения договор, той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до ……………….. от стойността на тези услуги.

5.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми.

5.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:-    забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини-    анулации или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ–    отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ –    недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения

5.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:а) ПОТРЕБИТЕЛЯб) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договорав) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им   

5.5. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, в това число и увеличи цената на пътуването с повече от 5 %, ТУРОПЕРАТОРЪТ или АГЕНТА е задължен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Последният има право да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетения, като в този случай той е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или АГЕНТА за решението си в 3 /три/ дневен срок от получаването на уведомлението, но не по – късно от 10 и преди датата на отпътуване. – ДА СЕ ПРОВЕРИ ПО ЗАКОН

5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, ел.поща са действителни и ТУРОПЕРАТОРА ще може бързо и неотменно да предава уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРА му предлага друго пътуване на същата, по-ниска, или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7–дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказа.Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при пътуване в чужбина, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:а) до 21 дни преди датата на пътуването – без неустойкиб) от 20 до 15 дни преди датата на пътуването – 15% от депозитав) от 14 до 7 дни преди датата на пътуването – 30% от депозитаг) от 7 до 3 дни преди датата на пътуването – 70% от общата стойност на пътуванетод) по малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването5.8. При извършване на промени по направена и потвърдена резервация, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ТУРОПЕРАТОРА, такса „смяна на пътуващ” в размер на 10лв.

6. Спорове и рекламации.

6.1.Всички спорове по изпълнението на сключения Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. За всички неуредени в сключения договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за Туризма.

6.2.В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга не могат да бъдат удовлетворени при предоставяне на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването, като към нея трябва да представи протокол, направен по време на пътуването и подписан от трите страни (приемащия туроператор, водача на групата и ПОТРЕБИТЕЛЯ). ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 14 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

7.1.Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.

7.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3.При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения. 

ТУРОПЕРАТОР:………………….  

(Подпис, печат)                            

ПОТРЕБИТЕЛ/И:……………………

(подпис)